Stadgar

Stadgar för Angereds Industriförening - Ekonomisk förening

Antagna 2003-09-25

 

Firma

 

§ 1     Föreningens firma är Angereds Industrier - Ekonomisk förening.

 

§ 2     Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dem styrelsen utser, två i förening.

 

 

Ändamål

 

§ 3      

 

  1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen – med kommunikation åt bägge hållen.

 

 

  1. Att stimulera den lokala äffärsverksamheten genom att lära känna varandra, skapa samhörighet, utbyta information, erfarenheter och stimulera till ökade gemensamma affärer.

 

Styrelsen

 

§ 4       Styrelsen har sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands län.

 

§ 5       Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som majoritet av styrelsen förordar. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden vid sammanträdet biträder. Röstning med fullmakt godkännes ej.

 

§ 6       Revisorerna skall var två jämte två suppleanter.

 

§ 7       Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs för tiden för ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.

 

Medlemmar

 

§ 8       Till medlem antas en inom föreningens verksamhetsområde etablerad juridisk eller fysisk person som driver rörelse och som är villig att följa föreningens stadgar och beslut.
Ansökan görs skriftligen hos styrelsen.

 

§ 9       Anmälan om utträde skall ske skriftligen med medlemmens firmateckning.

 

§ 10      Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan varken få tillbaka inbetalda insatser eller beslutad vinstutdelning, utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.

 

§ 11      Vid uteslutning ur föreningen och vid begäran om uppsägning, som båda leder till avgång ur föreningen, gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insats

 

§ 12      Medlem skall deltaga i föreningen med en insats eller om han så önskar med ytterligare högst fyra insatser.

 

§ 13      En insats består av hundra (100:-) SEK och erläggs inom en månad efter anmodan genom kontant betalning.

 

 

Medlemsavgift

 

§ 14      Medlem skall senast en månad efter avisering, till föreningen erlägga den årsavgift som föreningsstämman beslutar. Avgiftens högsta belopp får vara SEK 5000.

 

Räkenskapsår

 

§ 15      Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari - 31 december.

 

 

Vinst

 

§ 16      Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond, efter föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de likvider som under föregående räkenskapsår erlagts till föreningen för utnyttjande av föreningens servicetjänster. Dock skall högst 5% ränta utgå på medlemmarnas insatser.

 

Föreningsstämma

 

§ 17      Kallelse till föreningsstämma sker via email. Kallelsen får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma, senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra tämma.

 

            Andra meddelanden till medlemmarna sker också via email.

 

§ 18      Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden tas upp

 

1)                      Val av ordförande

2)                      Anmälan av styrelsens val av protokollförare

3)                      Val av två justeringsmän

4)                      Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

5)                      Fastställande av röstlängd

6)                      Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret

7)                      Revisorernas berättelse

8)                      Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

9)                      Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

10)                    Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

11)                    Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

12)                    Val av styrelseordförande och styrelseledamöter jämte suppleanter

13)                    Val av revisorer

14)                    Övriga ärenden

 

          Vid extra föreningsstämma skall inte fattas beslut om andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

 

 

 

 

 

 

§ 19      Varje medlem äger en röst. Vid fattande av beslut inom föreningen gäller vid lika röstetal den mening ordföranden vid sammanträdet biträder.

 

§ 20      Ordinarie föreningsstämma hålls inom tre månader efter räkenskapsårets utgång.

 

§ 21      Medlem som önskar ta upp ett ärende till behandling vid ordinarie förenings-                             

            stämma skall begära detta skriftligen till styrelsen senast den 10 januari.

 

§ 22      Extra föreningsstämma skall hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

 

Stadgeändringar

 

§ 23      För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske på föreningsstämma. För sådant beslut fordras att minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar beslutar om ändringar eller tillägg.

 

Upplösning

 

§ 24      Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de medlemmar som är kvar vid det slutgiltiga bokslutet vid föreningens trädande i likvidation. Dessa skall erhålla erlagda insatser och återstoden fördelas mellan dem, i förhållande till de likvider som de erlagt till föreningen de sista fem åren, för ytnyttjande av föreningens servicetjänster.

 

Lagen

 

§ 25      I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angered  2003-09-25

 

Härmed intygas att ovanstående utgör Angereds Företagarförening - Ekonomisk Förenings antagna stadgar.

 

 

 

 

………………………                                       ……………………………..

Magnus Hammarstrand                               Mikael Eisenbeisser

Ordförande                                                Vice Ordförörande